top of page
About: Section Title
87001784_2843471515675246_26282402711118

PRIZMA Heilige Familie Bosmolens

We willen dat onze leerlingen gelukkige, competente en zelfstandige kinderen worden.

About: Team Members

Missie

 •  Gelukkige kinderen
   

Gelukkige kinderen voelen zich goed in hun vel, zijn sociaal vaardig genoeg om in interactie te treden met anderen en voelen zich betrokken. Ook bij moeilijke en belangrijke momenten in het leven kunnen zij hun gevoelens onder woorden brengen.

 • Competente kinderen
   

Competente kinderen hebben de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om de samenleving van morgen mee vorm te geven.
 

 • Zelfstandige kinderen
   

Zelfstandige kinderen hebben de nodige zelfkennis en zelfvertrouwen om zelfredzaam door het leven te gaan in relatie met anderen.

About: Headliner

Visie

We zijn basisschool Heilige Familie Bosmolens.
 

 • We zijn een basisschool …
   

We zetten in op de harmonische ontwikkeling van elk kind. Hiervoor hebben we aandacht voor zowel de cultuurgebonden als persoonsgebonden ontwikkeling. We baseren ons op de kaders aangereikt door Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Om elk kind maximale kansen te geven, zetten we in op een brede basiszorg in de klas.
Ons zorgplan treedt in werking zodra het nodig is.

Hoe we deze verhoogde zorg concreet invullen, vertellen we graag in onze zorgvisie.
 

 • Wij zijn de Heilige Familie…
   

We hebben een duidelijk christelijk geïnspireerde identiteit. We proberen in onze dagelijkse werking gestalte te geven aan de principes van de Katholieke Dialoogschool.

Als een hechte familie willen we maximale kansen tot ontplooiing bieden, daarbij is het belangrijk dat het kind zich veilig en geborgen voelt op onze school. We streven dan ook naar een uitdagend positief leef – en leerklimaat voor elk kind.

Samen kunnen we meer en betere kansen bieden. Daarom werken we met al onze personeelsleden nauw samen in functie van elk kind. De onderlinge samenwerking geeft vorm aan de werking van onze school.

We hechten veel belang aan de samenwerking met ouders. We treden dan ook graag in overleg met hen. Dit overleg kan zowel formeel als informeel zijn. We hebben oog voor een laagdrempelige communicatie.
 

 • Wij behoren tot de Bosmolens…
   

Onze school maakt deel uit van de lokale gemeenschap van de Bosmolens en bij uitbreiding Izegem.
We werken in het belang van onze leerlingen nauw samen met externe actoren zoals de parochie, het CLB, het ondersteuningsnetwerk Zuid en de andere scholen binnen de VZW PRIZMA.

 

 

About: Headliner
About: Photo Gallery

Waarden

In onze visie profileren we ons als Heilige Familie waar samenwerking heel belangrijk is.


Om onze missie & visie te doen slagen zijn volgende waarden heel belangrijk. We verwachten dat iedereen (personeel, leerlingen, ouders & externen) deze waarden deelt.
 

 • Respect
   

We hebben respect voor onszelf, de anderen, God en elkaars geloof.                                           
We respecteren elkaar zoals we zijn, elk met onze gaven en beperkingen.
 

 • Betrokkenheid
   

Betrokken zijn betekent interesse tonen en hebben voor de werking van de school, het leerproces en de leefwereld van de kinderen. Betrokken zijn betekent ook actief participeren wanneer het kan.
 

 • Openheid
   

We verwachten van iedereen een openheid van geest en van hart. Pas als iedereen open staat voor de inbreng en eigenheid van anderen kan er sprake zijn van echte samenwerking.
 

 • Vertrouwen
   

We vertrouwen in de ontwikkeling en in het leervermogen van elk kind. We vertrouwen dat iedereen het  beste voor heeft met de kinderen van onze school.
Wie vertrouwen krijgt, dient de nodige verantwoordelijkheid op te nemen.

 

 

bottom of page